Om oss

Aberia Vilbo

Aberia Vilbo ligger i det natursköna Svenstorp strax norr om Köpingebro och Ystad. Vi erbjuder enskilt boende för människor, både män och kvinnor med psykiskt funktionsnedsättning från 25 år och uppåt.

Värdegrund

Vår värdegrund är trygghet, värdighet och respekt för den enskilde

Vi arbetar efter divisen: "Lev här och nu".
Vi ser en ära i att försöka förändra och skapa möjlighet till växt för varje människa.
Vi bygger vårt boende på tre begrepp: Tillit, Trygghet, Tydlighet. Och för att göra det krävs Tålamod.

I den metod som vi kallar "vänskapens metod" kommer dessa begrepp som något naturligt.
I vänskap är ingen över eller under, båda är jämlika. Detta bygger förtroende och innerlighet mellan framförallt kontaktperson och boende.

Klagomål & beröm

Har du synpunkter?

Som ett led i vår höga ambition att ha en säkert och hög kavalitet i vår omvårdnaden uppmannas du som anhörig eller god man att ta kontakt med verksamhetschefen Gunnar Pelinka och direkt framföra dina klagomål eller ditt beröm.

Inflyttning

Vill du komma till oss?

Oftas är det via Omsorgsförvaltningen i en kommun som man kommer hit till oss. Om du är intresserad av att flytta hit och vill ha hjälp eller om du är handläggare ta då kontakt med Gunnar Pelinka.

Vårdideologi

En utgångspunkt för Aberia Vilbos vårdideologi grundar sig på ett etiskt imperativ: att vi människor skall hjälpa andra människor genom att försöka lindra deras nöd och lidande.

Vi arbetar efter devisen: "Lev här och nu".

Eftersom vi ofta ägnar vår tid oss åt att oroa oss, för det som varit eller det som skall komma, medför det en existentiell stress, ofrihet och en ohälsa hos den enskilde.

Vi vill skapa möjlighet och andrum för den boende att återhämta sig, större inre frihet och få utrymme för mognad. Genom att påminna oss om att vi ska leva här och nu skapas detta andrum. Därför ser vi en ära i att försöka omvandla det negativa till något positivt och därigenom skapa möjlighet till växt för varje människa.
Vårt bemötande bygger på tillit, trygghet och tydlighet med tålamod.

Vi har ett salutogent (hälsoorienterat) och holistisk synsätt på människan där vi arbetar med alla hennes förmågor, vilja och känslor av sammanhang (KASAM) för ett så helt liv som möjligt. För att nå dit behövs omtanke och tålamod, trygghet, tillit och tydlighet både för den enskilde, personalen och grupper. Vi bygger alla vår omvårdnad på evidensbaserad kunskap.

Grundläggande värden för företaget är trygghet, respekt och värdighet.

Dessa värden avspeglas i praxis genom medarbetarnas attityder, bemötande och beteende.

Med värdig behandling menas respekt för den enskildes önskemål och självbestämmande, stor delaktigheten i och inflytandet över de insatser som utformas så att brukaren kan få en så god, funktionell och evidensbaserad omvårdnad som är möjlig och där social isolering motverkas.

Gott bemötande är grundat i tillit, trygghet, tydlighet samt respekt till och för sig själv och andra. Det är att ha en god förmåga att lyssna, se, förstå och förklara för brukaren som befinner sig i en utsatt situation.  För detta behövs kontinuitet och kompetensutveckling bland personalen.

Metod

Man kan prata om en ”vilboanda” som innefattar vänlighet, tydlighet, ett gott bemötande, stöd och motivation.

Aktiviteterna ingår som en naturlig del i våra metoder då detta är en stor hjälp mot oro och ångest.  Tillgången till naturen skapar också ett lugn för de boende.

Kontaktmannaskapet är en nyckelmetod eftersom det är mötet mellan oss, våra boende och deras närstående. Det är i kontaktmannaskapet som den lyhörda och inkännande dialogen sker, det är där vi kommer personen in på livet, det är där vi blir specialister på varje individ. Denna ”mångfacetterade” information bildar grund för den individuella genomförandeplanen men delar av den är även viktig för annan vård utanför enheten. I Aberia Vilbo har alla medarbetare rollen som kontaktman för en till tre boende. Vårt rehabiliterande och funktionsuppehållande arbetssätt löper som en röd tråd genom hela verksamheten. Det funktionsbevarande arbetssättet innebär att vi upprätthåller och förbättrar den psykiska och fysiska hälsan på ett naturligt sätt i vardagliga aktiviteterna. Alla boende stimuleras att använda sin förmåga att klara sig själv och stärka sina funktioner. Individens förmåga att själv utföra dygnets olika insatser, samt eventuella behov av guidning, stöd eller aktiv hjälp skrivs in för respektive insats i genomförandeplanen.

Detta ”miljöterapeutiska” förhållningssätt, där vi låter varje händelse i vardagen var ett tillfälle för växt och mognad, uppstår av sig själv i mötet med våra boende. Vi stödjer och vägleder varje boende i sin vardag (ESL; ett självständigt liv). MBT (mentaliseringsbaserad beteende terapi) metod kommer också att ingå som en del i arbetet med våra boende, kompenstutveckling för personal, en god arbetsmiljö och ett ledarskap som bygger på kunskap, engagemang, närvaro samt förmåga att motivera, coacha och kommunicera med sina medarbetare är också bra för våra boende.

Aktiviteter & verksamhet

Aberia Vilbo är känt för sina många och givande aktiviteter.

Aktiveringen på avdelningen och enheten utgår ifrån våra klienters egna intressen, önskemål och behov. Vi har såväl ett rikt utbud som goda rutiner och strukturer för planering, genomförande och uppföljning av aktiviteterna. Det är Kontaktpersonens ansvar att tillsammans med sin boende göra upp ett veckoschema för den enskilde efter hens önskemål. Vårt aktivitetsansvarige gör också upp ett schema för gemensamma aktiviteter. 

Här följer några exempel på aktiviteter:

  • Skapande verkstad: arbete med lera, måleri, renovera möbler, pyssla, göra smycken, etc för eget bruk eller till försäljning (pengarna går till deltagarnas gemensamma utflyktskassa).
  • Fysiska aktiviteter: promenader, sportaktiviteter, trädgårdsarbete
  • Andakter
  • Teater
  • Sång/musik
  • Utflykter: Konstrundan på Österlen, Café, handlingstur (varje vecka), malmöfestivalen mm.
  • Matlagning (planering, genomförande, avsmakning och diskning)
  • Filmkvällar
  • Middag/födelsedagsfester

Hemlagad mat

Kvaliteten på maten är viktig för oss.

Mat och dryck ska vara gott och nyttigt. Därför tillagar vi all mat, bakar allt bröd och allt kaffebröd som serveras. Vi följer årstidens högtider och traditioner, våra boende har möjlighet att påverka matsedeln genom att önska maträtter. Minst en måltid i veckan är vegetarisk, och så mycket som 37% av vår mat är ekologisk.